Úvodní stránka - klikni zde !

Tisk stránky - klikni zde !

 
 
 
 


datum aktualizace: 5.12.2019
 

 

Úvodní stránka - klikni zde !
 www.mgog.cz

MG Odra Gas, spol. s r.o., Na Popinci 1088, 739 32 Vratimov
tel.: 595 685 431, fax: 595 682 403
e-mail: mgog@mgog.cz


BEZPEČNOST

Základní strategií MG Odra Gas, spol. s r.o. je dosáhnout takové úrovně bezpečnosti, aby jeho činností nemohlo dojít k ohrožení zdraví a života zaměstnanců a obyvatel v okolí, majetku a životního prostředí.
Naplnění tohoto cíle je dosaženo dodržováním všech zásad, pravidel a zákonných požadavků v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Jelikož naše společnost nakládá při své činnosti s nebezpečnými chemickými látkami v množství, která jsou dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií nadlimitní, byly naše provozovny zařazeny do skupiny A. Na základě požadavku tohoto zákona je také zpracován program prevence závažných havárií pro provozy kyslíkárny a acetylenky.

Důležitou součástí aktivního uplatňování zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií je soubor technických, režimových a fyzických opatření ochrany objektů společnosti. Mezi technická opatření uplatňovaná naší společností patří mimo jiné přístupový systém, sloužící k registraci vstupujících osob a dále kamerový systém určený pro sledování vybraných technologických zařízení a prostor v areálu společnosti.
Do kategorie subjektů údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů náleží zaměstnanci společnosti, zákazníci, dodavatelé anebo osoby s jiným vztahem k naší společnosti. Osobní údaje, které jsou získávány přímo od subjektů údajů nebo prostřednictvím kamerového systému, jsou zpracovávány pouze v naší společnosti a nedochází k dalšímu předávání tuzemským ani zahraničním příjemcům.

Politika prevence závažných havárií

   


 

 

  © spojenec